Nyskaping og næringsutvikling i Møre og Romsdal. Sluttrapport

Nyskaping og næringsutvikling i Møre og Romsdal. Sluttrapport

Forfatter(e):

Ove Bjarnar, Kjetil Haugen, Arild Hervik, Asmund Olstad, Oddmund Oterhals, Martin Risnes

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Gottlieb Moes Studiefond og NCE Maritime

Rapportnr:

M1001

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

15
download

GMS prosjektet "Nyskaping og næringsutvikling i Møre og Romsdal" har hatt sitt faglige fokus rettet mot den videre utvikling av verdiskapingspotensialet i den maritime næringsklyngen i regionen. Arbeidet har vært nært knyttet opp til et langvarig arbeid i fagmiljøet med næringsøkonomiske studier av den maritime klyngen. Utsiktene for den videre utvikling i den maritime næringen etter den globale finanskrisen, har vært et dominerende tema i prosjektet den siste tiden. Arbeidet innen dette prosjektet har gitt anledning til å inkludere sentrale tema som innovasjon og kunnskapsdeling i globale og regionale næringsklynger. Det er i prosjektet utviklet en modell for logistikkplanlegging knyttet til produksjon på ulike geografiske steder og ved bruk av ulik type arbeidskraft. Modellen gir et grunnlag for å drøfte spørsmål knyttet til outsourcing ved produksjon i lavkostland. Det har videre vært arbeidet med å utvikle et beslutningsstøtteverktøy for operasjonell planlegging i prosjektorientert produksjon.

 

Prosjektet har vært gjennomført i en tett dialog mellom referansegruppen og prosjektgruppen. Referansegruppen har ut fra sin brede erfaring fra næringen, på en meget konstruktiv måte bidratt til å fange opp sentrale forskningsmessige tema som er av stor praktisk relevans for næringen. Vi ser denne arbeidsformen som et eksempel på et vellykket samarbeid mellom bedrift/næring og forskningsmiljø. Samlet har prosjektet på en meget god måte bidratt til å bygge ut og styrke den samlede forskningskompetansen ved Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde AS, på områder av potensiell stor betydning for den videre utvikling i den maritime næringen. Flere av de forskningsmessige temaene som er tatt opp i prosjektet er under videre utvikling gjennom andre prosjekter ved Høgskolen i Molde/Møreforsking.

 

Tilbakemeldingene fra bedriftsrepresentanter er at resultatene fra prosjektet blir oppfattet som relevante og nyttige for å forstå og takle de utfordringene en står ovenfor og gjennom dette bidra til en videre utvikling av verdiskapingspotensialet for den maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal.