I skjeringsfeltet mellom teori og praksis. Studieprogramevaluering - bachelorst...

I skjeringsfeltet mellom teori og praksis. Studieprogramevaluering - bachelorstudia i sosialt arbeid ved Høgskulen i Volda

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Rapportnr:

5/2008
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

39

Nøkkelord:

Høgare utdanning,  Utdanning 

Styret ved Høgskulen i Volda har gjort vedtak om at det skal gjerast studieprogramevaluering kvart femte år for studieprogram over 60 studiepoeng. Studieprogram for barnevernspedagog- og sosionomstudiet er trekt ut i ei form for pilotundersøking. I denne samanheng har Institutt for sosialfag kontakta Møreforsking for bistand til gjennomføringa av evalueringa. Det er løyvt strategiske midlar til dette. Resultata frå prosjektet vert nytta av instituttet og høgskulen til vidareutvikling av studieprogramma.