Styring ovanfrå eller nedanfrå? Vurdering av samordning av 60 og 61 postane.

Styring ovanfrå eller nedanfrå? Vurdering av samordning av 60 og 61 postane.

Forfatter(e):

Jørgen Amdam

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Regionalpolitisk avdeling, KRD

Rapportnr:

3/2006
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

15

Nøkkelord:

Samfunnsplanlegging,  Regional utvikling,  Regionalpolitikk 
Formålet med dette notatet til KRD-REGA er å presentere argument for og mot samordning
av 60- og 61-midlane under kapittel 551. Utfordringa er at medan desse to postane er nesten
like store i dag, vil gjeninnføring av differensiert arbeidsgivaravgift i større delar av landet
medføre at 61-posten vesentleg vil gjelde avgrensa område i Sør-Norge. I dette notatet vil eg først drøfte nærare kunnskap om regelverk, bruksmåtar og erfaringar knytt til middelbruken ut frå ulike utviklings- og planleggingsperspektiv, for deretter å kome med ein del tilrådingar knytt til bestemte forutsetningar.