Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013

Forfatter(e):

Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes, Arild Hervik

Utgiver:

Møreforsking Molde

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

1517
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-244-6 (elektronisk), 978-82-7830-245-3 (trykt) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

79

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) inngår som et av flere næringsrettede virkemidler i
mange av Forskningsrådets strategiske og tematiske programmer. IPN har som overordnet
formål å utløse forsknings og utviklingsaktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon
og bærekraftig verdiskaping.

Denne rapporten oppsummerer funn fra spørreundersøkelser blant foretak som har fått støtte
til innovasjonsprosjekter med vekt på indikatorsett som bygger opp under vurderingen av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Indikatorene benyttes til å belyse kompetanseoppbygging og
bedriftsøkonomisk avkastning i bedriftene, samt eksterne effekter i form av kunnskapsspredning
og andre effekter som danner grunnlag for økonomiske gevinster utenfor de støttede
bedriftene. Innsatsaddisjonalitet, i hvilken grad prosjektene ville vært gjennomført uten offentlig
støtte, er også et viktig element i resultatmålingen.

Analysen i denne rapporten er oppdatert med data fra spørreundersøkelsen gjennomført i 2015
av nye prosjekter med oppstart 2013, prosjekter avsluttet 2013, samt langsiktig resultatmåling
av prosjekter avsluttet 2010. Analysen inkluderer data fra tilsvarende undersøkelser av tidligere
årganger innovasjonsprosjekter.