Status for petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen. Sterk vekst o...

Status for petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen. Sterk vekst og mer komplett tjenestetilbud.

Forfatter(e):

Arild Hervik, Oddmund Oterhals, Bjørn G. Bergem, Xiaohuan Liu

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kom vekst, Kristiansund kommune, VRI-programmet, StatoilHydro, Shell og Vestbase

Rapportnr:

M0804

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

62
download

Rapporten beskriver en oppdatert ringvirkningsanalyse av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen, som i denne sammenhengen defineres som kommunene Kristiansund og Averøy. Vi har funnet til sammen 102 bedrifter med vesentlige leveranser til denne sektoren - til sammenligning var det 96 bedrifter i 2005. I årets studie er det spesielt fokusert på livsløpssyklusen for offshorebasen med tilhørende tjenester, som etter en lang initialfase på 25 år nå er i sterk vekst. De siste årene er det leverandører av tekniske tjenester som har kommet til, og disse har gitt sterk vekst i kompetansebaserte arbeidsplasser. Regionen er i ferd med å opparbeide kjennetegnene på en selvforsterkende industriell klynge.

 

Den petroleumsrelaterte omsetningen for disse bedriftene er på 3,564 mrd kr i 2008, som utgjør en vekst på 53 % siden 2005. Sysselsettingen har i samme periode økt med 85 %, til 2130 årsverk. 62 % av bedriftene spår fortsatt vekst både i omsetning og sysselsetting fram mot 2015, og nesten ingen spår tilbakegang. 70 % av den forventede veksten kommer fra bedriftskategorien engineering/tekniske tjenester.

 

Som et ledd i årets studie er behovet for opprettelse av et nytt lokalt fagskoletilbud på tekniker/mellomledernivå undersøkt, siktet inn mot boring og havbunnsinstallasjoner. Bedriftene er spurt om nytteverdi og rekrutteringsbehov, og det signaliseres et behov på 35-40 nye ansatte pr år i årene som kommer.

 

Til slutt er det beregnet lokale sysselsettingsmessige ringvirkninger på til sammen 1385 årsverk, i form av underleveranser, konsumeffekter, skatteeffekter (lokal offentlig tjenesteyting) og investeringsvirkninger. Dermed er den totale sysselsettingseffekten av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen i 2008 beregnet til i overkant av 3500 årsverk. Det tilsvarende tallet var 2000 årsverk i 2005.