Samordning av bustadsosialt arbeid i Volda kommune. Delrapport 1 frå kompetanse...

Samordning av bustadsosialt arbeid i Volda kommune. Delrapport 1 frå kompetanseutviklingsprosjektet «Å koordinere det fragmenterte.»

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Kjersti Straume

Utgiver:

Møreforsking Volda

Rapportnr:

1

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

58

Notatet er ei enkel oppsummering til Volda kommune knytt til kompetanseutviklingsprosjektet «Å koordinere det fragmenterte» som Møreforsking har gjennomført saman med Husbanken region Midt-Norge og kommunane Nærøy, Volda, Rissa, Ørland og Oppdal. Prosjektet er gjennomført i perioden august 2014 september 2015. Også dei andre kommunane i prosjektet får sine oppsummeringar tilpassa deira kommune.

Notatet gir fyrst litt generell informasjon om bustadsosialt arbeid og samordning av dette. Vidare gir det informasjon om gjennomføringa av prosjektet, og til slutt vert resultat frå spørjegransking og nettverksanalyse knytt til prosjektet presentert. Det siste er gjort både for prosjektkommunane som heilskap og meir spesielt for Volda.