En vitenskapsteoretisk problematisering av kunnskapsgrunnlaget til norsk integr...

En vitenskapsteoretisk problematisering av kunnskapsgrunnlaget til norsk integreringspolitikk. Vitenskapsteoretisk Essay

Forfatter(e):

Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Møreforsking Volda

Rapportnr:

2/2011
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

22

Nøkkelord:

Inkludering,  Marginalisering,  Innvandring,  Politikk,  Vitenskapskapsteori,  Integrering 
Oppbygningen av essayet består av en beskrivelse av integreringsbegrepet og integreringens målsetninger nedfelt i stortingsmeldinger de siste 20 årene. Essayet drøfter hvordan integreringsbegrepet gis sitt innhold, og hvilke implikasjoner dette får for tilnærmingen til integrering som overordnet politisk målsetning i innvandringspolitikken. Hvordan forståelsen og målet om det flerkulturelle integrerte samfunnet endrer seg i denne perioden vil diskuteres opp mot forutsetningene for en kunnskapsbasert politikk. I hvilken grad integreringspolitikken mangler forutsetninger som gjør sikker kunnskap mulig, og hvordan håndtere situasjoner med stor usikkerhet vil diskuteres. Til slutt åpner essayet for en diskusjon om hvorvidt postnormal vitenskap som perspektiv utviklet med utgangspunkt i naturvitenskapelige og teknologiske problemstillinger kan ha en problematiserende og utviklende forklaringsverdi for samfunnsvitenskaplige problemstillinger, og mer konkret kunnskapsgrunnlaget til norsk integreringspolitikk.