Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene

Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene

Forfatter(e):

Eivind Tveter, Karoline Louise Hoff, Jorunn Hoås Rødal, Harald Thune Larsen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rapportnr:

2003
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-326-9

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

90

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Møreforsking Molde og Transportøkonomisk institutt utredet forslag til en nye kriterier for båtruter. Kriteriet for båt er en del av inntektssystemet for fordeling av frie inntekter. Mange steder langs kysten i Norge er båtruter en avgjørende del av infrastrukturen, men det eksisterer ingen generelle nasjonale retningslinjer for disse rutene, bortsett fra lovpålagt krav om skoleskyss. I tillegg til å gjenspeile faktiske behov for båtskyss kan derfor dagens ruter og dimensjonering være et resultat av lokale prioriteringer og variasjoner i lokale geografiske forhold. Kriteriene for ferje og båtruter ble sist utredet i 2016. I denne gjennomgangen ble det anbefalt en kostnadsnøkkel for ferje basert på sambandsbasert nøkkel. Det førte imidlertid ikke frem å gi en anbefaling om nye kriterier for båtruter. Kriteriene i dagens nøkkel er kystlinje (øyer og fastland), antall skolereiser med båt og antall båtreiser i alt. I kostnadsnøkkelen for 2020 utgjør kystlinje om lag 93 prosent av båtkriteriene, mens reisekriteriene utgjør om lag 3,5 prosent hver.
I denne rapporten presentere arbeidet med å utarbeide et forslag til ny kriterier for båtruter ut fra en sambandsbasert modell. Forslaget går ut på å beregne kostnader og inntekter basert på en gruppering av samband i forhold til type, lengde, antall passasjerer og fartsområde. Hvert samband blir dermed tilordnet en standardkategori hvor kostnader og inntekter blir beregnet ut fra. Grupperingen av samband gir også et forslag til en forenklet standard på tilbudet for båtruter samt en enkel takstmodell. Kostnader blir utregnet fra en kostnadsminimeringsmodell som beregner kostnader ut fra ulike standardklasser. Samband som inkluderes i modellen er basert på en behovsanalyse av dagens ruter.