Kartlegging og analyse av kommunenes miljø- og planleggingskompetanse

Kartlegging og analyse av kommunenes miljø- og planleggingskompetanse

Forfatter(e):

Carlo Aall, Terje Skjeggedal, Eli Heiberg, , Anders Tønnesen

Utgiver:

Vestlandsforsking

Oppdragsgiver:

Miljøverndepartementet

Rapportnr:

1793

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

91

Nøkkelord:

Klimaplan,  Kompetanse,  Energi,  Klima 
Undersøkinga hadde som mål å kartlegge og analysere kommunanes faglige og strategiske plan- og miljøkompetanse. Bakgrunnen for dette er at Miljøverndepartementet har ønska å betre grunnlaget for ein drøfting av ei styrka innsats frå nasjonale myndigheiter av kommunanes rolle i miljøpolitikken. Undersøkinga fokuserar på temaområda strategisk miljøleiing, klima og energi, biologisk mangfald, vannforvaltning og oppfølging av vannrammedirektivet, kulturminnearbeid og planlegging og utvikling. Hovudproblemstillingane i prosjektet er i kva grad er kompetansen innanfor desse temaområda er til stede og i kva grad kompetansen blir brukt i heile kommunens organisasjon.