Einskapsfylket i Møre og Romsdal - sett frå kommunane. Dokumentasjonsrapport

Einskapsfylket i Møre og Romsdal - sett frå kommunane. Dokumentasjonsrapport

Forfatter(e):

Johan Barstad, Finn Ove Båtevik

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

195
|

Isbn/Issn:

82-7692-257-0

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

71

Nøkkelord:

Partnarskap,  Planprosessar,  Omstilling,  Governance,  Helse 

I denne kvalitatative undervegsevalueringa er det fokusert på læring for forbetring knytt til tre utvalde satsingar i regi av einskapsfylket Møre og Romsdal. Satsingane er ikkje tilfeldig utvalde, dei er valde av ei tverrfagleg evalueringsgruppe i einskapsfylket. Kriteriet for utvelging var at det skulle vere prosjekt der einskapsfylket gjennom ein breiare organisasjon har potensial til å gje prosjekta eit anna innhald og eit anna fokus enn det som ville vere mogleg med to separate organisasjonar på regionalt nivå.