INN PÅ TUNET I SOGN OG FJORDANE

INN PÅ TUNET I SOGN OG FJORDANE

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Rapportnr:

1
|

Isbn/Issn:

ISSN 1851-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

15

I underkant av halvparten av kommunane i Sogn og Fjordane brukar Inn på tunet-ordninga. Dei kommunane som var med i undersøkinga, har 61 brukarar, fordelte på 24 tilbydarar. Det er stor variasjon i bruk av ordninga mellom kommunane, noko som indikerer at potensiale for ordninga i mange tilfelle er større enn kva som har vore unytta så langt. Her er kommunane si rolle som kjøpar av slike tenester sentral. Dersom kommunane søkjer etter nye arenaer å utvikle eige tenestetilbodet på, og ser etter partnarar å utvikle tenestetilbodet saman med, er Inn på tunet eit alternativ. Kommunane som har prøvd ordninga, har positive erfaringar, noko som mellom anna skuldast at tilboda lett kan tilpassast individuelle behov, og at tilboda held høg fagleg kvalitet. Å sikre kvalitet på tilboda som blir gitt er såleis grunnleggande.  Dette krev godt samarbeid mellom kommunane og tilbydarane.