Regionale kraftutfordringer; Kraftkrevende industri mot strømmen i Midt-Norge

Regionale kraftutfordringer; Kraftkrevende industri mot strømmen i Midt-Norge

Forfatter(e):

Maria Sandsmark, Arild Hervik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge

Rapportnr:

0612
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-099-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

34

Dette prosjektet ser på energi- og effektsituasjonen i Midt-Norge, der underskuddet, på grunn av store nye utbygginger i kraftkrevende industri, er i ferd med å skape stor ustabilitet i nettforholdene, med fare for spenningskollaps i høylasttimer og/eller i tørrår. Med tilsig på gjennomsnittsnivå, er det i dag et relativt begrenset underskudd på energi i Trøndelagsfylkene og et betydelig underskudd i Møre og Romsdal, på til sammen nær 4 TWh. I 2005 var produksjonen Nord-Trøndelag 0,1 TWh lavere enn forbruket og andelen av forbruket til kraftkrevende industri var 51 %. I Sør-Trøndelag var det et produksjonsunderskudd på ca. 0,7 TWh i 2005 og andelen av forbruk til kraftkrevende industri utgjorde 23 % av totalt kraftforbruk. Kraftproduksjonen i Møre og Romsdal var 3,2 TWh lavere enn forbruket i 2005 og i dette fylket utgjorde andelen av forbruket til kraftkrevende industri 61 %.

Det er tilstrekkelig importkapasitet til Midt-Norge med et kraftunderskudd på 2005-nivå, men frem mot 2010 forventes det at forbruket skal øke med 2,3 TWh, og det meste av denne økningen i forbruket kommer i Møre og Romsdal, blant annet ved Ormen Lange anlegget som skal settes i drift høsten 2007. Til tross for omfattende planer for ny produksjonskapasitet, er det høyst usikkert hvor mye av dette som faktisk vil bli realisert.

Dagens offentlige virkemidler for forbedret kraftbalanse i tillegg til varslet innføring av ny innmatingstariff for fornybar kraftproduksjon, ser ikke ut til å kunne hindre at produksjonsunderskuddet i Møre og Romsdal øker ytterligere frem til 2010. Underskuddet i Trøndelagsfylkene ser ut til å kunne forbedres noe. Hvorvidt den anstrengte kraftsituasjonen i regionen vil vedvare etter 2010 avhenger av om Statnett får bygge ny overføringskapasitet sørover fra Møre og Romsdal eller om planene om gasskraftverk realiseres.