Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av studenter i helse- og sosialfag i...

Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av studenter i helse- og sosialfag i spesialisthelsetjenesten

Forfatter(e):

Kari Westad Hauge, Anne Grete Maasø, Johan Barstad, Hanne Svejstrup Elde, Guro Karlsholm, Astrid Stamnes, Gerd Skjong, Janne-Rita Skår, Elin Rødahl Thingnes

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Rapportnr:

1514
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-285-5 (trykt), 978-82-7830-239-2 (el.) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

116
Det har de siste årene vært et sterkt fokus på kvalitet i praksisstudier. Det er gjort få kvantitative studier eller kartlegginger av veilederne i praksis, og forskningstyngden som finnes omhandler sykepleiere. Denne studien er en kartlegging av veiledere for bachelorstudenter i helse- og sosialfag i Helse-Midt Norge. Fokus for forskningsprosjektet er veiledernes sitt syn på, og erfaring med, kvalitet i praksisstudiene knyttet til faktorene veiledningskompetanse og rammefaktorer. Studien fremmer videre hva veilederne mener bør inngå i kompetanseheving, og hvordan de ønsker denne skal tilrettelegges. 

Våre funn viser at selv om veilederne har lang erfaring både som profesjonsutøver og som veileder, samt at et stort flertall angir at de er trygge i veilederrollen, opplever de situasjoner i veiledningen som utfordrende. De tilkjennegir et behov for kompetanseheving. Ut ifra hva de mener denne bør inneholde, må en slik kompetanseheving være av en viss varighet og omfang. Det er spesielt tre rammefaktorer som trekkes fram som utfordrende; samarbeidet med utdanningsinstitusjonene, tid til forberedelse og gjennomføring av veiledningen, og arbeidsgivers anerkjennelse og tilrettelegging for veiledning som en prioritert arbeidsoppgave. På bakgrunn av våre funn, blir følgende satsingsområder viktige for i sikre kvaliteten i praksisstudier: økt veiledningskompetanse, fremme og vedlikeholde veileders motivasjon og frigjøring av tid.