Analyser av prosjektseleksjon i Forskningsrådet/IE 1999-2002

Analyser av prosjektseleksjon i Forskningsrådet/IE 1999-2002

Forfatter(e):

Arild Hervik, Lasse Bræin

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

M0316

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

32

Prosjektseleksjon er en stor utfordring ved utmåling av offentlig støtte til prosjekter. "Provis" er et verktøy for systematisk vurdering av søknader om støtte til brukerstyrte prosjekter i Forskningsrådet område for Industri og Energi (IE). Systemet ble tatt i bruk i 1999. Møreforsking Molde har fulgt bruken av "Provis" siden det ble etablert, med sikte på utarbeiding av statistikk og analyser av prosjektseleksjon. Denne rapporten er en oppsummering av analyser av søknader vurdert i "Provis" i perioden 1999-2002 og beslutninger om støtte/avslag.

I rapporten drøftes følgende problemstillinger:

  • Hvordan gjennomføres Provis-vurderingene og hvordan vektlegges ulike aspekter ved fastsetting av prosjektenes totalvurdering?
  • Hvilken betydning har totalvurderingen av et prosjekt for beslutningen om støtte/ikke støtte, og hvilke andre forhold har evt. betydning for beslutningen?
  • Er det svakheter ved Provis-systemet som bør rettes opp for å gjøre seleksjonen sikrere og mer transparent?
  • Bidrar seleksjonssystemet til optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser?