Brukerevaluering av Møremusikarordninga

Brukerevaluering av Møremusikarordninga

Forfatter(e):

Tonje Hungnes, Jorunn Hoås Rødal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Kulturformidlingsseksjonen

Rapportnr:

1906
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-313-9

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

28

I denne rapporten presenterer vi resultater av brukerundersøkelser av Møremusikarordninga, gjennomført i hhv. 2018 og 2019. Møremusikarane er Møre og Romsdal fylkeskommune sin distriktsmusikerordning, som formidler profesjonelle og kvalitetsgodkjente musikere og gjennomfører egne prosjekt. Ordninga ble startet i 1990 som et supplement og stimuleringstiltak til fylkets musikk og kulturliv.

Møreforsking Molde fikk mot slutten av 2017 i oppdrag fra Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, å undersøke brukertilfredshet på ulike tidspunkt i prosjektet Møremusikarordninga 2.0 (MMO 2.0). Formålet var å kunne si noe om prosjektiltakenes mulige effekter, og generell brukertilfredshet. Prosjektet MMO 2.0 er tilknyttet Fylkeskommunens Møremusikarordning, og løp i perioden 1.9.2017 - høst 2019. Formålet med prosjektet var todelt, og handlet om å i) drifte Møremusikarordninga videre og ii) utvikle ordninga. Vi har tidligere gjennomført også en målgruppeundersøkelse som en del av evalueringsoppdraget.

Undersøkelsene viser at brukerne er svært tilfreds med det kunstneriske nivået på tjenestene i Møremusikarordninga. Brukerne er også jevnt over tilfreds med veiledning, kontraktsinngåelse og prisnivået på Møremusikartjenesten.