Verdiskaping og samspill i marine næringer på Nordmøre

Verdiskaping og samspill i marine næringer på Nordmøre

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Arild Hervik, Jan Erik Øksenvåg,

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Fiskeriutvalget i Kristiansund, Averøy og Kristiansund kommune, SpareBank 1 Nordvest, Råfisklaget v/ Fiskeriprosjekt Nordmøre og VRI-programmet

Rapportnr:

1004
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-146-3

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

35
download

Rapporten beskriver første fase i arbeidet med en ringvirkningsanalyse av marin sektor på Nordmøre, med hovedvekt på kartlegging av virksomheter, status og utvikling i tillegg til at det er identifisert noen utviklingsmuligheter. Denne kartleggingen har gitt god informasjon om så mange som 123 fiskefartøy og marine bedrifter på Nordmøre, med samlet sysselsetting på mer enn 1400 årsverk og en omsetning på i overkant av 5,4 mrd NOK i 2008. I dette prosjektet ble bedriftene gruppert i forhold til noen valgte næringskjeder/verdikjeder. Det viste seg at det er svake markedskoblinger mellom de ulike bedriftene innenfor de ulike verdikjedene, unntaket er havbruksselskaper som har klare markedskoblinger mot lokale leverandører.


Innenfor fiskeri og fiskeindustri har det vært små endringer i eierskap de siste 5 årene, og disse næringene har også hatt den svakeste utviklingen med hensyn på samlet omsetning og sysselsetting. Bedriftene innenfor kategoriene havbruk, biomarin/tang og tare og leverandørbedriftene har imidlertid vist god vekst og utvikling i samme tidsperiode. Med god tilrettelegging lokalt, vil disse bedriftene som tilhører vekstnæringer også kunne ha en positiv utvikling i årene som kommer. Marine næringer på Nordmøre ser for seg en sysselsettingsvekst på nesten 40 % de neste 5 årene. Fiskeflåten og fiskeindustrien er minst optimistiske med hensyn på vekst i omsetning og sysselsetting, mens havbruk, biomarin og leverandørindustrien ser store muligheter for fortsatt vekst.


Konklusjonen i rapporten er at havbruksnæringen har gode vekstpotensialer på Nordmøre, dersom det utvikles gode lokale løsninger på areal, helse og miljøutfordringene. Utfordringen for de lokale bedriftene blir å beholde beslutningsmyndigheten og styrke markedsleddet. Videre har Nordmøre et logistikk-knutepunkt på Bentneset i Kristiansund som kan videreutvikles. Avslutningsvis mener vi at lokale interessenter og myndigheter bør være opptatt av å tilrettelegge for videre utvikling av de marine næringene ved å planlegge tilpassede utdanningstilbud.