Rekruttering og kompetanseutvikling i mekanisk industri i Romsdalsregionen; Del...

Rekruttering og kompetanseutvikling i mekanisk industri i Romsdalsregionen; Delrapport III: Hvilke tiltak kan øke og kompetansetilpasse rekrutteringen til teknologiske yrkesfag?

Forfatter(e):

Line Foss

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Gottlieb Moes Studiefond

Rapportnr:

M0407

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

41

Rapporten belyser hvilke rekrutteringstiltak som kan stimulere til økt interesse for teknologiske yrkesfag, samt gi elever bedre kunnskaper om mekanisk industri. Det er lagt særlig vekt på å diskutere eksisterende tiltak og forskning på tematikken, som kan belyse hva slags tiltak og undervisningsopplegg som kan imøtekomme industriens kompetansebehov.

Rekrutteringstiltak har en tendens til å være enkeltstående tiltak i 10. klasse. Forskning og undersøkelser viser at holdningsendringer er en modningsprosess, og at det må tenkes langsiktig og helhetlig. Tiltak bør starte så tidlig som i barneskolen, og være en integrert del av undervisningen gjennom alle klassetrinnene. Utfordringen for industrien blir å få en forankring i skoleledelsen for å få kunnskap om industrien og rekrutteringstiltak rettet mot industrien på dagsordenen inn i skolens læreplan og undervisning gjennom hele utdanningsløpet. Videreutvikling og etablering av samarbeidsarenaer mellom industrien, næringslivsorganisasjoner, fylkesadministrasjon, skoleledelse og fagpersonell i skolen er en forutsetning for å få til gode rekrutteringstiltak, og en systematisk og helhetlig oppfølging av disse. Et slikt forum er også nødvendig for å bidra til kunnskapsutveksling mellom industrien og samarbeidspartene.