Kartlegging av behov for kommunal samhandlingsressurs i Møre og Romsdal

Kartlegging av behov for kommunal samhandlingsressurs i Møre og Romsdal

Forfatter(e):

Guri Kaurstad Skrove, Tonje Hungnes, Bjørn G. Bergem, Jorunn Hoås Rødal

Utgiver:

Møreforsking AS

Oppdragsgiver:

KS

Rapportnr:

2010
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-334-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

80
download

På oppdrag for KS har Møreforsking kartlagt behovet for en kommunal samhandlingsressurs i Møre og Romsdal. Prosjektet er gjennomført i perioden august til november 2020. Det er gjennomført dokumentanalyser, spørreskjemaundersøkelse og intervju i Møre og Romsdal, samt dokumentanalyser og intervju i Agder, Trøndelag og tidligere Østfold.
 
Hovedfunnet er at ressursmangel og mangel på samkjøring preger kommunenes mulighet til å sette dagsordren om hva som er viktig for dem i samhandlingen med helseforetaket. Det største mulighetsrommet for bedre samhandling, økt involvering og medbestemmelse for kommunene ligger i aktiv deltakelse i sekretariat i hele samarbeidsstrukturen.
 
Vår anbefaling er at regionrådene går inn som kommunale representanter i samarbeidssekretariat med helseforetaket, og slik kommer inn i den overordnede samarbeidsstrukturen. Videre anbefaler vi at en av representantene påtar seg et utvidet ansvar som regional samhandlingskoordinator frikjøpt i 50 % stilling. Den regionale samhandlingskoordinatoren påtar seg et utvidet ansvar for oppfølging av prosesser og utøvende arbeidsoppgaver i sekretariatet. Kommunene bør gå sammen å søke tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for etablering av felles sekretariat for å dekke deler av kostnadene til denne stillingsandelen.