Inkludering av frivillig innsats i kommunalt folkehelsearbeid

Inkludering av frivillig innsats i kommunalt folkehelsearbeid

Forfatter(e):

Guri Kaurstad Skrove, Gøril Groven, Bjørn G. Bergem

Utgiver:

Møreforsking AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

2103
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-343-6

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

67
Hensikten med dette prosjektet har vært å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal være til hjelp for kommuner, og frivillige og ideelle organisasjoner i det videre samarbeidet om folkehelsearbeidet. Det har vært særlig relevant å se på koblingen til kulturfeltet, og hvordan frivillig kulturinnsats for bedre folkehelse kan organiseres i kommunene.
 
Datamaterialet består av gjennomgang av tidligere forskning, dokumentstudie av God Helse årsrapporter, spørreskjemaundersøkelse til alle kommunale kultursjefer/-ledere i Møre og Romsdal og intervju i tre eksempler på velfungerende offentlig-frivillig samarbeid i Møre og Romsdal (totalt 14 informanter).
 
I vårt kunnskapsgrunnlag finner vi noen forutsetninger som fremstår som viktigere enn andre for å lykkes med offentlig-frivillig samarbeid og som kan bidra til å inkludere frivillig innsats og ideelle organisasjoner mer i folkehelsearbeidet. De ulike samarbeidsmodellene og eksemplene fra praksis vi har sett nærmere på har mange likhetstrekk som også samsvarer med forskning. I grove trekk:
  • Bygge samarbeidskultur og engasjement for et bredt forankret samarbeid mellom kommune og frivillighet
  • Organisatoriske forutsetninger for økt involvering av frivilligheten, som koordinerende ressurser og digitale samhandlingsplattformer
  • Samarbeid mellom kommune og frivillighet må bygge på forståelsen av frivillighetens særtrekk