Leverandøreffekter Ormen Lange 2008-2012

Leverandøreffekter Ormen Lange 2008-2012

Forfatter(e):

Bjørn G. Bergem, Arild Hervik, Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

A/S Norske Shell

Rapportnr:

1402
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-195-1

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

25
download

Rapporten oppsummerer resultater fra kartleggingen av regionale leverandørvirkninger knyttet til investeringer og drift for Ormen Lange prosjektet i perioden 2008-2012. Av samlede utgifter på 35,8 milliarder kroner i perioden er 17 prosent verdiskaping knyttet til regionale vare- og tjenesteleveranser fra Midt-Norge. Den regionale andelen for investeringer er 12 prosent og for drift 35 prosent. Samlet viser beregningene at den regionale andelen knyttet til drift gjennomgående er betydelig høyere enn for investeringer, og gjennomgående også høyere enn forventningene fra konsekvensutredningene.