Multikulturell arbeidsstokk hos en bedrift i endring

Multikulturell arbeidsstokk hos en bedrift i endring

Forfatter(e):

Marte Fanneløb Giskeødegård

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Forskningsrådet - MAROFF

Rapportnr:

79
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-354-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

26

Nøkkelord:

Arbeidsinnvandring,  Kulturelle møter,  Kulturforståelse,  Organisasjon og arbeidsliv 

Dette dokumentet er en kortere sluttrapport for arbeidspakke 3 i MAROFF prosjektet SMARTProd - Industrialisert skipsbygging og multikulturell arbeidsstokk. I denne arbeidspakken har temaet vært «muligheter og utfordringer med multikulturell arbeidsstokk». Det presenteres datamateriale fra kvalitative intervjuer blant ansatte hos Ulstein Verft. Tematisk har intervjuene for det første tatt for seg hva som de rent praktisk opplever som muligheter og utfordringer i arbeidsprosessene de deltar i. For det andre intervjudeltakerne diskutert mer generelle tanker om kulturelle forskjeller og flerkulturelle arbeidsmiljø. For det tredje har intervjuene berørt tema om hvordan det pågående krisen påvirker deres oppfatning av både egen situasjon og situasjonen til verftet. I lys av disse diskusjonene løftes det opp noen problemstillinger knyttet til dette. Videre peker rapporten på det på et omdømme som attraktiv arbeidsplass, samt kontinuitet i arbeidsstokken (da også blant innleide), er viktige konkurransefortrinn for verftet i dagens marked. Det identifiseres derfor avslutningsvis noen sentrale spørsmål å reflektere rundt i en ting hvor man gjør valg for å rigge seg for et marked i endring.