Naturfag med mål og meining. Evaluering av eit vidare- og etterutdanningskurs

Naturfag med mål og meining. Evaluering av eit vidare- og etterutdanningskurs

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Rapportnr:

13/2009
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

51

Nøkkelord:

Etter- og vidareutdanning,  Kompetanse,  Grunnskule,  Utdanning 
Notatet Naturfag med mål og meining er ei evaluering av ei etter- og vidareopplæringsordning med same namn. Ordninga representerer ei ny satsing på etter- og vidareopplæring ved Høgskulen i Volda. Satsinga er retta mot lærarar på Sunnmøre. Naturfag med mål og meining er lagt opp som to parallelle tilbod til Sjustjerna (sju kommunar på Søre Sunnmøre) og Nordre Sunnmøre kompetanseregion (elleve kommunar på Nordre Sunnmøre). Evalueringa er basert på tilbakemeldingar på spørjeskjema frå deltakarar, kollegaene til deltakarar, rektorar og skuleadministrativt tilsette.