Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arb...

Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift Estimat for 2013

Forfatter(e):

Mette Rye

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kommunal- og regionaldepartementet

Rapportnr:

M1301

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

17
download

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan, ESA, og gjelder fram til 31.12.2013. Etter pålegg fra ESA ble ordningen med regionalt differensierte satser vesentlig innskrenket etter 2003. Fra og med 2007 følger differensiert arbeidsgiveravgift virksomhetens adresse i stedet for arbeidstakers bostedsadresse. Vi har beregnet merkostnad av omleggingen av satser i de ulike regioner etter virksomhetsadresse. Differansen mellom merkostnad regnet etter bosted og arbeidssted kalles restbeløpet, som fordeles av KRD. For 2013 er den totale kompensasjon satt til kroner 557,7 millioner, som er en reduksjon på 70,9 mill. kroner sammenliknet med kompensasjonsbeløpet i 2012.