Muligheter og barrierer for en havromsklynge i Møre og Romsdal

Muligheter og barrierer for en havromsklynge i Møre og Romsdal

Forfatter(e):

Jorunn Hoås Rødal, Bjørn G. Bergem, Maria Sandsmark

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Gottlieb Moes Studiefond

Rapportnr:

1810
|

Isbn/Issn:

9788278303030

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

33

I denne rapporten presenteres en overordnet status for de havrelaterte næringsklyngene i Møre
og Romsdal, og hvordan samhandlingen mellom disse og annet havrelatert næringsliv er endret
etter oljeprisfallet i 2014. Innholdet kan deles inn i tre hovedtema: i) Hva er det faglige
grunnlaget for fremvekst og vedvarende vekst i næringsklynger, ii) Hva var status i de
havrelaterte næringene i fylket frem til 2014 og iii) Hvordan er koblingen mellom
næringsklyngene og andre havrelaterte næringer er i dag? Prosjektet har til hensikt å belyse hva
som teoretisk taler for økt interaksjon mellom næringsklyngene/havnæringene, og med
bakgrunn i beskrivelsen av dagens situasjon å presentere de faktorer vi mener er av betydning
for hvordan interaksjonen mellom næringene blir i fremtiden.