Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020

Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020

Forfatter(e):

Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

2006
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-330-6 (elektronisk)

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

108
Denne rapporten presenterer resultater fra de årlige surveyundersøkelsene av Forskningsrådets innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N). Målet med IP-N er å utløse forskningsaktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Surveyundersøkelsene innhenter informasjon om og analyserer bedriftenes vurdering av realiserte og potensielle resultater fra IP-N prosjektene, og betydningen av ulike former for utbytte for bedriftene og samfunnet for øvrig. Rapporten dekker surveyundersøkelser gjennomført siste fem år, og hvor den siste undersøkelsen var rettet mot prosjekter med oppstart eller avslutning i 2019, samt prosjekter avsluttet i 2015.
 
I vår metodiske tilnærming søker vi svar på tre spørsmål knyttet til samfunnsøkonomiske prinsipper for offentlig støtte til FoU i privat næringsliv. For det første må det være et krav at den offentlige støtten ikke fortrenger privat finansiert forskning, men bidrar til økt forskningsaktivitet i samfunnet. Dette spørsmålet blir adressert gjennom indikatorer knyttet til addisjonalitet. I denne sammenhengen ønsker vi også å avdekke hva eventuelt en økt forskningsaktivitet gir i form av ambisjonsnivå og nyskaping.
 
For det andre er det et mål at støtten fra Forskningsrådet fører til at porteføljen av prosjekter samlet sett bidrar til styrket konkurranseevne i bedriftene. For å belyse dette målet er det etablert indikatorer knyttet til kompetanseheving og utvikling av samarbeidsrelasjoner for FoU, noe som reflekter prosjektets bidrag til økt humankapital. Videre etterspør vi status for kommersialisering, samt realisert og forventet bedriftsøkonomisk avkastning fra prosjektene.
 
Det tredje spørsmålet som rapporten søker svar på relaterer seg til selve begrunnelsen for at det offentlige skal støtte privat FoU, som er å korrigere for markedsimperfeksjoner. I denne rapporten fokuserer vi først og fremst på om prosjektene bidrar til positive eksterne effekter. De viktigste indikatorene for vurdering av dette spørsmålet relaterer seg til mernytte for brukere av innovasjonene, kunnskapsbygging og -spredning.