Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2...

Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2011

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Husbanken Region Øst

Rapportnr:

25
|

Isbn/Issn:

ISBN 978-82-7692-318-6 ISSN 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

55

Nøkkelord:

Boligsosial,  Organisering,  Offentleg organisering,  Bustadsosialt arbeid,  Samhandling,  Husbanken,  Kommune 
For å bedre Husbankens samhandling med kommunene og å bedre vilkårene for vanskeligstilte på boligmarkedet, har Husbanken region øst satt i verk Boligsosialt utviklingsprogram. 14 kommuner (Oslo representert med fire bydeler) er nå med i programmet. Denne rapporten er den andre av i alt tre rapporter i en følgeevaluering av programmet. Kommunene har så langt lagt ned mye arbeid knyttet til mobilisering, planlegging, organisering og kunnskapsoppbygging i programmet. Dette har skapt et godt fundament for det boligsosiale arbeidet i kommunene framover. Evalueringen viser på den andre siden at det tar tid før kommunene får gjennomført tiltak som direkte bedrer forholdene for vanskeligstilte på boligmarkedet.