Etablering, gjennomføring og evaluering av videreutdanning i kunnskapsbasert pr...

Etablering, gjennomføring og evaluering av videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Molde

Forfatter(e):

Cecilie Utheim Grønvik (HiMolde), Ingeborg Ulvund (HiMolde)

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Rapportnr:

1605
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-260-6 (trykt), 978-82-7830-261-3 (el.) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

31

Kunnskapsbasert praksis fremheves som et tiltak for å sikre kvalitet i helse-tjenesten. Helse­myndighetene forventer at helsetjenesten tar avgjørelser basert på pålitelig kunnskap om effekt av tiltak. Utdanningsinstitusjoner som utdanner helsepersonell, forventer at studentenes kliniske veiledere arbeider kunnskapsbasert (KBP). For at dette skal innfris anbefaler forskning at helsepersonell styrker egen kompetanse i å anvende forskning i egen praksis. På bakgrunn av dette startet Høgskolen i Molde, i samarbeid med Helse Møre og Romsdal, et videreutdanningstilbud i KBP for helsepersonell med tre-årig profesjonsutdanning.

Videreutdanningen ble forankret i praksisfeltet og organisert rundt fagringer.  Det pedagogiske fundamentet var sosiokulturelt læringssyn, andragogikk og CASP-modellen.

Studentene evaluerte seminardagene og progresjon i fagringarbeidet summativt på slutten av hver seminardag. Videreutdanningens organisering og pedagogiske tilrettelegging ble evaluert etter siste seminardag ved bruk av et egenutviklet spørreskjema. I tillegg besvarte studentene KBP implementeringsskala og KBP holdningsskala ved oppstart og avslutning av videreutdanningen.

Evalueringen viste at studentene var godt fornøyd med det totale læringsutbytte av videreutdanning. Siden studentene hadde ulik forkunnskap knyttet til innhenting av forskningsbasert kunnskap bidro dette til ujevnt utbytte av opplæringen knyttet til systematiske databasesøk. Det kom frem at studentene ble mer motivert til bruk av forskningsresultat i egen praksis, men erfarte at det ikke var nok å kun heve individuell kompetanse for å lykkes med det. Studentene påpekte at kultur og tilgang på ressurser på arbeidsplassen er av betydning for implementering av kunnskapsbasert praksis. For å nå målet om en kunnskapsbasert helsetjeneste, kreves det at den enkelte organisasjon har dette som et prioritert satsningsområde og setter av nødvendige ressurser.