De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå

De hjelpetrengende gamles verden - om å forstå

Forfatter(e):

Else Jørgensen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Rapportnr:

M0905

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

68
download

Rapporten gir et innblikk i viktige tema som viser bredden i det kunnskapstilfanget som profesjonelle helsearbeidere må ha, for å kunne ta vare på våre gamle og syke på institusjon.

Gjennom fire redigerte studentoppgaver fra videreutdanningen i aldring og eldreomsorg ved Høgskolen i Molde og en hovedoppgave fra Institutt for sosialt arbeid ved Universitetet i Trondheim, analyseres noe av teorigrunnlaget en må ha for å kunne forholde seg til gamle hjelpetrengende mennesker. Temaene omhandler forståelse, respekt og likeverdighet i hjelperelasjoner, trøstende og styrkende relasjoner i forhold til gamle med demens. I tillegg behandler rapporten hvordan musikk kan brukes i omsorgen, og til sist om en verdig død på sykehjem. Teorigrunnlaget diskuteres i forhold til konsekvenser for praksis.

Rapporten innledes med en kort beskrivelse av litteraturgjennomgang og litteratursøk slik det er benyttet i forbindelse med studentoppgavene ved aldring og eldreomsorg ved Høgskolen i Molde.