Vannkraft og laks i Aura. Et samfunnsøkonomisk perspektiv på reetablering av la...

Vannkraft og laks i Aura. Et samfunnsøkonomisk perspektiv på reetablering av laks i Aura.

Forfatter(e):

Lasse Bræin, Arild Hervik, Svein Bråthen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

0812
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-136-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

36
download

Det pågår arbeid med revisjon av konsesjonsvilkårene for Aurareguleringen. NVE har i sluttfasen av arbeidet med revisjon bedt Statkraft Energi om å utrede konsekvensene av vannpåslipp som avbøtende tiltak i Aura. Dette kan skje på ulike måter der formålet er å reetablere laksestammen i Aura.


Møreforsking Molde er av Møre og Romsdal fylke bedt om å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse av reetablering av laksestammen og konsekvenser for energiproduksjon. Det er tildels mangelfull informasjon om basisforutsetningene for en slik analyse, og dette knyttes i særlig grad til forventninger om fortsatt økning i nedbør og vanntilsig og modellering av vannforvaltning der økt tilsig legges inn for optimering mht kraftproduksjon og vannslipp for laks.


Verdien av reetablering av laks er gjort med utgangspunkt i estimert betalingsvillighet for laksefiske i Eira i dag (bruksverdi) og betalingsvillighetsundersøkelser av lignende problemstillinger når det gjelder ikke-bruksverdier (eksistens- og bevaringsverdier). Dersom forutsetningene om økt nedbør og tilsig holder, framstår alternativ 4 som et samfunnsøkonomisk godt alternativ fordi man både kan øke kraftproduksjonen og samtidig sikre vannføring for reetablering av laksestammen i Aura.