Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arb...

Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift. Estimat for 2014

Forfatter(e):

Mette Rye

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kommunal- og regionaldepartementet

Rapportnr:

M1401

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

22
download

Etter pålegg fra ESA ble ordningen med regionalt differensierte satser for arbeidsgiveravgift vesentlig innskrenket etter 2003. Fra og med 2007 følger differensiert arbeidsgiveravgift arbeidssted i stedet for arbeidstakers bostedsadresse. Vi har beregnet merkostnad av omleggingen av satser i de ulike regioner etter virksomhetsadresse. Differansen mellom merkostnad regnet etter bosted og arbeidssted kalles restbeløpet, som fordeles av KRD. For 2014 er den totale kompensasjon i statsbudsjettets programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, satt til kroner 485 287 000, som er en reduksjon på 72,4 mill. kroner sammenliknet med kompensasjonsbeløpet i 2013. Vi har beregnet kostnadsøkning etter arbeidssted dvs etter den ordning som gjaldt frem til 31.12.13. En ny ordning er under forhandling, og må være godkjent når de nye retningslinjene for regionalstøtte skal trå i kraft 01.07.2014.