Livsnær livshjelp. Rehabilitering i nærmiljøet

Livsnær livshjelp. Rehabilitering i nærmiljøet

Forfatter(e):

Guri Kaurstad Skrove, , Kari Bachmann

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

VRI Møre og Romsdal, Aure kommune og Helse Møre og Romsdal HF ved Aure rehabiliteringssenter

Rapportnr:

1403
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-196-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

35
download

Innføringen av Samhandlingsreformen innebærer at kommunene skal få en sterkere ansvars- og oppgavemessig rolle enn tidligere, blant annet innen rehabiliteringsfeltet. For at kommunene skal kunne imøtekomme dette trenger de styrket kompetanse og økt faglig bredde. Aure kommune har med sin nærhet til spesialisthelsetjenesten ved Aure rehabiliteringssenter en unik mulighet for kompetanseoverføring for å kunne påta seg et større ansvar for rehabiliteringsbrukere i kommunen. Prosjektet Livsnær livshjelp er et samhandlingsprosjekt mellom kommunen og rehabiliteringssenteret, og en del av kommunens initiativ til å utvikle nye, bedre rehabiliteringstilbud gjennom hjemmetjenester med mer forebygging i tjenestene.

Hovedmålet med FoU-prosjektet var å gi en oversikt over nå-situasjonen for samhandling mellom Aure kommune og rehabiliteringssenter, samt innad hos begge parter på rehabiliteringsfeltet. Forskningsspørsmål som er forsøkt besvar i prosjektet er om partene er likeverdige, om de har tillit til hverandres intensjoner i prosjektet Livsnær livshjelp, hvordan de opplever eget ansvar for rehabilitering etter samhandlingsreformen og deres syn på kompetanse på rehabiliteringsfeltet.

Kartleggingen av nå-situasjonen for samhandling mellom rehabiliteringssenteret og kommunen tyder på at noe samarbeid eksisterer, men ingen formell samhandling. Det er behov for å utvikle rutiner og retningslinjer for samhandlingen, og tilrettelegge for felles møtearenaer for informasjons- og kompetanseutveksling. Prosjektet avdekket et behov for kompetanseheving innen både samhandlingsfeltet og rehabilitering, primært i kommunen.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med prosjektet Livsnær livshjelp, og finansiert av VRI Møre og Romsdal (Møre og Romsdal Fylkeskommune og Norges Forskningsråd), Aure kommune og Helse Møre og Romsdal HF ved Aure rehabiliteringssenter.