BIA 2006-2015. Surveyundersøkelser av Innovasjonsprosjekter i næringslivet

BIA 2006-2015. Surveyundersøkelser av Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Forfatter(e):

Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes, Maria Sandsmark

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

1703
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-281-1(elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

88
Denne rapporten er en delstudie som inngår i en større evaluering av Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) etter mer enn 10 års drift og hvor hovedfokuset er å belyse næringsmessige og samfunnsøkonomiske effekter av ordningen. Evalueringen består av flere ulike delstudier hvor flere analysemiljøer bidrar med ulike innfallsvinkler som til sammen dekker et bredt spekter av BIAs virksomhet.

Møreforsking Molde har tidligere gjennomført årlige survey undersøkelser rettet mot virksomheter som har fått innvilget støtte fra Forskningsrådet for søknadstypen Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Med utgangspunkt i forliggende data fra disse undersøkelsene analyseres oppnådde resultater og effekter fra IPN prosjekter i BIA og delporteføljer i BIA, samt at disse sammenholdes med resultater og effekter oppnådd i andre utvalg av IPN prosjekter finansiert av andre programmer i Forskningsrådet.