Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen

Forfatter(e):

Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) / Sett Sjøbein

Rapportnr:

MA 10-06
|

Isbn/Issn:

ISSN 08045380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

35

Bakgrunnen for prosjektet er utfordringene knyttet til rekruttering av ferdig utdannet arbeidskraft til fiskeflåten, herunder til de sertifikatpliktige stillingene nautisk offiser og maskinoffiser. Gjennom intervjuer av et utvalg bedrifter og enkeltpersoner, samt analyse av tilgjengelig statistikk, er det avdekket faktorer som nyutdannede vektlegger i valg av arbeidsgiver. Prosjektet har også studert nærmere rekrutteringsstrategier hos et utvalg fiskebåtrederier og supplybåtrederier. Det har avdekket at det til dels er store avvik mellom næringene, hvor store og ressurssterke supplybåtrederier med velfungerende bemanningsavdelinger i langt større grad kan drive, og driver, aktiv rekruttering enn mindre fiskebåtrederier. Supplybåtrederiene samarbeider i tillegg i større grad med skoleverket/utdanningsinstitusjoner enn fiskebåtrederiene. Med bakgrunn i resultatene fra undersøkelsen er det skissert tiltak som kan bidra til å rekruttere offiserer til, og beholde offiserer i, marin sektor.