Rekruttering og kompetanseutvikling i mekanisk industri i Romsdalsregionen; Del...

Rekruttering og kompetanseutvikling i mekanisk industri i Romsdalsregionen; Delrapport II: Hvilke bakenforliggende faktorer kan belyse ungdommens utdannings- og yrkesvalg?

Forfatter(e):

Line Foss

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Gottlieb Moes Studiefond

Rapportnr:

M0406

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

27

Denne rapporten drøfter hva slags bakenforliggende faktorer som kan belyse ungdommens utdanningsvalg. Det er lagt vekt på å diskutere betydningen av sosialisering, klasse, kjønn og modernitetsteorier som viser til nye valg og muligheter for dagens unge. Rapporten konkluderer med at en tradisjonell industriarbeidsplass ikke er en attraktiv karrierevei for dagens ungdom. Den lave søkingen til mekaniske fag kan knyttes til det økte antall som tar høyere utdanning. Tradisjonelt sett har industrien i Romsdal rekruttert fra lokalsamfunnet, som i stor grad vil si utkantstrøk.

Barna fulgte gjerne i foreldrenes fotspor, og det å være fagarbeider i industrien hadde en god sosial anseelse. I lys av studieekspansjonen, nye muligheter for sosial og geografisk mobilitet, tappes i dag lokalsamfunn for ungdom som søker seg til de større byene for utdanning og jobb. Denne fraflyttingsproblematikken skaper rekrutteringsproblemer for industrien. Valgmulighetene og nye idealer for selvrealisering og livsstilsidealer trekker ungdom mot urbane strøk, ikke bare på grunn av utdanningsmuligheter, men også på grunn av nye idealer og muligheter for urban livsstil og "urbane" fritidstilbud.