Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv ...

Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting

Forfatter(e):

, Else Ragni Yttredal, Geirmund Dvergsdal, Gunnvor Bakke, Fredrik Sigurdh

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Regionale Forskningsfond Vestlandet, Hordaland fylkeskommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Rapportnr:

34
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-323-0 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

70

Nøkkelord:

Attraktivitet,  Indentitet,  Rekruttering,  Partnarskap,  Nettverk,  Samarbeid,  Ekstremsport,  Adventure tourism,  Bulyst,  Destinasjonsutvikling,  Flyttemønster,  Friluftsliv,  Hard adventure,  Soft adventure 
Ekstremsportsarrangement på Vestlandet byggjer på unike kvalitetar og kunnskapar i sine lokalsamfunn. Samtidig appellerer dei til ei stor gruppe unge menneske. Dette gjer at arrangementa potensielt kan bidra til å marknadsføre regionale fortrinn og på den måten til utvikling av reiseliv, nye verksemder, bulyst og busetnad. Det siste kan også gjelde rekruttering til næringslivet. Vi meiner dette potensialet er for lite utnytta og har i rapporten utforska samanhengane nærare.