Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arb...

Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift. Estimat for 2015

Forfatter(e):

Mette Rye

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rapportnr:

1507
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-222-4 (trykt). 978-82-7830-223-1 (elektronisk)/0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

22

Etter pålegg fra ESA ble ordningen med regionalt differensierte satser for arbeidsgiveravgift vesentlig innskrenket etter 2003. Fra og med 2007 har også differensiert arbeidsgiveravgift fulgt arbeidssted i stedet for arbeidstakers bostedsadresse. Innskrenkinger av ordningen medførte økte kostnader ved bruk av arbeidskraft i sonene. Fra og med 01.07.2014 ble opprinnelig ordning tilbakeført for 26 kommuner og 5 nye kommuner ble innlemmet i ordningen. Vi har beregnet merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter virksomhetsadresse av omleggingen i 2003 og 2007 for de 30 kommuner der ordningen ikke er gjeninnført. For 2015 er denne beregnet til 730 mill.kr. I tillegg kommer en evt. kostnadsøkning som følger av de nye sektorunntakene med virkning fra 01.07.2014, der enkelte næringssektorer må svare full avgift uavhengig av lokalisering. Dette gjelder for sonene 2-5. Disse skal kompenseres gjennom andre tiltak og er ikke beregnet her.

I statsbudsjettets programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, er det for 2015 satt av kroner 348,7 mill.kr. i direkte kompensasjon som skal fordeles mellom de berørte regioner der ordningen ikke fullt ut er gjeninnført.