Virtuell Avdeling i Smøla kommune – smartere og bedre samhandling for hjemmeboe...

Virtuell Avdeling i Smøla kommune – smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre?

Forfatter(e):

Trude Fløystad Eines, Cecilie Utheim Grønvik (HiMolde), Jorunn Hoås Rødal, Maria Sandsmark

Utgiver:

Møreforsking Molde

Oppdragsgiver:

Smøla kommune

Rapportnr:

1904
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-310-8

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

32

En økende og aldrende befolkning med stadig mer komplekse sykdomsbilder, har ført til økt arbeidsmengde og tøffe utfordringer for de ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig står sektoren ovenfor stadige trusler om kutt i ressursene, som ofte innebærer et kontinuerlig press om at det må arbeides mer effektivt for hver budsjettkrone. I kombinasjon med flere oppgaver og lovpålagte krav til arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og pasientsikkerhet, bidro disse faktorene til at Smøla kommune innførte Virtuell Avdeling som en alternativ organisering i helse- og omsorgstjenesten i 2018.

Denne rapporten dokumenterer arbeidet med MobPro-prosjektet «Virtuell avdeling i kommunehelsetjenesten: Smartere og bedre samhandling for multisyke eldre?». Hensikten med prosjektet har vært å belyse ansattes erfaringer med Virtuell Avdeling som rammeverk for pasientsentrert og tverrprofesjonell samhandling rundt multisyke eldre i Smøla kommune, samt dokumentere effekter og eventuell netto-nytte av tiltaket.

Deltagerne i VA-teamet formidler bl.a. at tverrprofesjonelle diskusjoner om pasienters helhetlige tilstand har bidratt til økt kvalitet på tjenestetilbudet pasienten mottar, og smartere og bedre løsninger både for pasientene, pårørende og de ansatte i hjemmetjenesten. Men en kvalitativ tilnærming synes det også klart at VA-organiseringen styrker kvaliteten på de kommunale tjenestene og øker jobbtilfredsheten. Gjennom betydelig mer effektiv tidsbruk, forebyggende tiltak og redusert sykefravær, kan kommunen spare utgifter både på kort og lang sikt, som for eksempel gjennom å redusere behovet for nye sykehjemsplasser og sykehussenger.