Boligsosialt arbeid og planlegging II

Boligsosialt arbeid og planlegging II

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Susanne Moen Ouff

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Husbanken region Midt-Norge

Rapportnr:

1/2012
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

167

Nøkkelord:

Nettverksanalyse,  Boligsosial planlegging,  Social Network Analyses,  Kompetanseutvikling,  Prosessarbeid 
Kompetanseutviklingsprogram for Boligsosialt arbeid og planlegging ble gjennomført på oppdrag fra Husbanken, region Midt-Norge i perioden november 2010 til desember 2011. Dette notatet er en oppsummering av arbeidet Møreforsking har gjennomført i prosjektet sammen med Husbanken region Midt-Norge og kommunene Molde, Steinkjer, Stjørdal og Levanger.
Prosjektet har vært finansiert gjennom Husbanken sine midler for kompetanseutvikling, og gjennom substansiell egeninnsats i kommunene.
Notatet er ment å formidle innholdet i arbeidet som er gjort på en oppsummerende måte, og vi håper at både deltakende kommuner og andre kan ha nytte av dette.
Gjennom det siste året har de fire kommunene vært samlet til to felles nettverkssamlinger, og har gjennomført to arbeidsmøter i de respektive kommunene der Møreforsking og Husbanken har deltatt. I tillegg har de kommunale prosjektlederne og arbeidsgruppene jobbet selvstendig med ulike oppgaver og problemstillinger. Ved avslutning er alle kommunene enten ferdige med, eller er klare for, politisk sluttbehandling av de boligsosiale handlingsplanene. Det siste året har de også jobbet med tema som for eksempel ansvars- og rollefordeling i de boligsosiale arbeidet, organisatoriske problemstillinger og gjennomgang av retningslinjer for tildeling av boliger og startlån.
Notatet presenterer i tråd med notat 22/2011, arbeidet vi har gjennomført. Vi presenterer ikke verktøy og arbeidsmåte i detalj, det kan leses i notat 22. Hovedvekten i dette notatet er lagt på Social Network Analyses (SNA) og hvordan vi har brukt det i analysen av det boligsosiale nettverket i kommunene.