Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde

Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde

Forfatter(e):

Guri Kaurstad Skrove, Sølve Mikal Krekvik Nerland, Gøril Groven, Kari Bachmann

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Seksjon for folkehelse og fysisk aktivitet

Rapportnr:

1707
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-285-9 (trykt), 978-82-7830-286-6 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

76

Formålet med dette prosjektet har vært å gi et kunnskapsgrunnlag for vurdering av hvordan spillemidlene bedre kan nå særlig prioriterte målgrupper, og bidra til økt fysisk aktivitet gjennom egenorganisert aktivitet. Vi har i prosjektet undersøkt bruk av seks ulike anlegg for fysisk aktivitet i Molde kommune.

Det er gjennomført tellinger av antall brukere og en spørreskjemaundersøkelse ved anleggene. Til sammen registrerte vi 965 brukere ved anleggene under datainnsamlingen. Totalt 416 personer fylte ut spørreskjema. Våre funn tyder på at ulike anleggstyper treffer ulike deler av befolkningen, spesielt med tanke på alder.

Flest personer brukte friluftsanlegget Øverlandsvatntet. Selv om vi fant at størst andel personer med nedsatt funksjonsevne og personer som opplever dårlig økonomi i undersøkelsen brukte Øverlandsvatnet, er det behov for mer kunnskap om de særlig prioriterte målgruppene for å trekke konklusjoner om hvordan anleggstyper kan bidra til å øke aktivitetsnivået. Barn og unge var sterkest representert ved uteområde ved Kvam skole, skolen som nærmiljøanlegg fremstår som viktig for denne gruppen. Blant unge voksne synes treningsrettede anlegg å være mest populært. Flere og flere driver med egenorganisert fremfor organisert aktivitet og kunnskap om slik aktivitet er viktig for å legge til rette for fysisk aktivitet for alle.