Kompensensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift

Kompensensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift

Forfatter(e):

Arild Hervik, Jørgen Amdam, Lasse Bræin, Else Ragni Yttredal

Utgiver:

Møreforsking Volda og Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

Rapportnr:

63
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-264-6

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

106

Nøkkelord:

Kommuneplanlegging,  Partnarskap,  Næringsutvikling 
Denne rapporten er skriven etter oppdrag frå Regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Bakgrunnen var innføringa av kompensasjonstiltak for auka arbeidsgivaravgift innført frå og med 2004, og behovet for ein følgjestudie.
 
Følgjeevalueringsprosjektet blei finansiert for perioden 2005 og 2006. Då virkemidlet blei introdusert i 2004, var det uklart kor lenge det ville kunne vare og om det i det heile blei mogleg å gjeninnføre differensiert arbeidsgivaravgift. Følgjeevalueringa føresette derfor at det meste av granskingar blei avslutta til sommaren 2006 og med rapportering og presentasjon på møte hausten 2006. Dette gjer at vi i liten grad har med data om bruk av midlar i 2006. Det meste av arbeidsinnsatsen skulle også brukast til å få fram kunnskap og å rapportere fortløpande for å få til gjensidig læring mellom aktørar og mellom nivå. Dette ber også denne rapporten preg av, den er snarare ei oppsummering av følgjeevalueringsarbeidet og ikkje ein tradisjonell ”sluttevalueringsrapport”.