Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i Kristiansundsregionen

Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i Kristiansundsregionen

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Arild Hervik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kom Vekst AS

Rapportnr:

M0602

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

16

Stortinget bestemte i 1975 at hovedservicebasen for oljeleting nord for 62° skulle legges til Kristiansund, og i 1980 etablerte Kristiansund kommune og Statoil forsyningsbasen Vestbase, som i årene etterpå har gitt store ringvirkninger i takt med leteaktiviteter og feltutbygging utenfor Midt-Norge. I denne rapporten beskrives utviklingsfaser, bedriftsetableringer, sysselsettingseffekter og ringvirkninger av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen, som i denne sammenheng er definert som kommunene Kristiansund, Frei og Averøy.

 

Studien viser at det i 2006 er til sammen 95 bedrifter som har etablert petroleumsrelatert virksomhet i regionen, med til sammen 1 140 årsverk og årsomsetning på 2 222 MNOK. 55 av bedriftene oppgir petroleumsrelaterte leveranser som avgjørende for lokal tilstedeværelse. 61 av bedriftene har morselskap utenfor regionen.

 

Rapporten beskriver spesielt utviklingen over de fire siste årene, som viser 46 % omsetningsøkning og 37 % sysselsettingsøkning i perioden. Tjenesteyting og offshore servicevirksomhet har økt mest de siste årene. Pendling inn og ut fra regionen er også undersøkt. Her er det spesielt antall pendlere ut fra lokale bedrifter som har økt kraftig, noe som viser at lokale bedrifter har økt oppdragsmengden utenfor egen region.

 

Til slutt er det beregnet lokale ringvirkninger på til sammen 850 årsverk, i form av underleveranser, konsumeffekter, skatteeffekter (lokal offentlig tjenesteyting) og investeringsvirkninger. Dermed er den totale sysselsettingseffekten av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen beregnet til nær 2 000 årsverk i 2006.