Utdanningsbehov, rekruttering og globalisering. Resultater fra en spørreskjema...

Utdanningsbehov, rekruttering og globalisering. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant bedrifter i den maritime klyngen i Møre og Romsdal

Forfatter(e):

Dag Magne Berge

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd, Ulstein Group, Jets og Tingstad

Rapportnr:

M1302

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

46
download

Forfatter(e): Dag Magne Berge

Rapporten er en analyse av spørreskjemadata vedrørende utdanningsbehov i den maritime klyngen i lys av pågående globaliserings- og internasjonaliseringstendenser. Analysen har som premiss at dette i stor grad vil avhenge av bedriftenes strategier i forhold til disse tendensene - ikke minst når det gjelder hvilke virksomhet en velger å beholde regionalt og hvilke en velger å legge ut.

Undersøkelsen viser at den maritime klyngen tilkjennegir store behov for bacheloringeniører, fagskolekandidater og fagarbeidere. En utdanningsstrategi som forutsetter en avindustrialisering og som har et hovedfokus på universitets- og høgskoleutdanning til fortrengsel av yrkesopplæring synes ikke å være i tråd med de maritime bedriftenes strategier.

Det synes å være et sterkt fokus på regional utdanning og rekruttering blant bedriftene. De bedriftene som med våre mål er mest internasjonale, er ikke mindre opptatt av dette enn andre - snarere tvert om. På bakgrunn av materialet synes det som om bedrifter legger vekt på å holde en sterk hjemmebase innen de områder en internasjonaliserer eller flagger ut.

Rapporten viser også bedrifter i klyngen vektlegger erfaringsbasert kunnskap og realkompetanse. Det er også påfallende at bedriftene gjennomgående legger liten vekt samarbeid mellom norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner og at de i relativt liten grad betoner behovet for å styrke internasjonalt innhold i utdanningen, språk og kulturforståelse.