Sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole; Evaluering av et forsøksprosjekt

Sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole; Evaluering av et forsøksprosjekt

Forfatter(e):

Hege Bakken, Dag Magne Berge, Kristine Eikrem

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Sellanrå skole og Høgskolen i Molde

Rapportnr:

0511
|

Isbn/Issn:

82-7830-083-6 / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

85

Dette er en evaluering av et forsøksprosjekt med sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole i Molde. Hovedmålet for prosjektet er å gi et bedre tilbud til elever som representerer store sosiale utfordringer for skolen.

Rapporten viser at det sosialpedagogiske teamet har styrket skolens evne til å løse slike utfordringer. Spesielt de gruppebaserte tiltakene, organisert utenfor ordinære klassesituasjoner, har fungert positivt for målgruppen. Tiltakene har gitt disse elevene mestringsfølelse og høyere sosial status. Det sosialpedagogiske teamet har bidratt til at skole og elever fungerer bedre sammen. Prosjektet har i så måte tilført skolen ny og nyttig kompetanse.

Rapporten drøfter også de utfordringer som har vært knyttet til innføring av en ny profesjon (vernepleiere) i skolen, til forankring av prosjektet blant lærerne og til samarbeidet mellom skole og utenforliggende barnevernsinstitusjon.