Opplevelse av lav kompetanse og pulverisert ansvar ved legemiddelhåndtering i k...

Opplevelse av lav kompetanse og pulverisert ansvar ved legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Forfatter(e):

Elfrid Måløy, Trude Fløystad Eines, Solfrid Vatne (HiMolde)

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Rapportnr:

M1603
|

Isbn/Issn:

0803-9259

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport

Nøkkelord:

Legemiddelhåndtering,  Kommunehelsetjenesten,  Sykepleie,  Kompetanse,  Videreutdanning,  Fokusgruppeintervju 

Bakgrunn: I kommunehelsetjenesten har pasientenes sykdomsbilde blitt mer sammensatt, og de skrives tidligere ut fra sykehus enn før. Dette medfører større ansvarsutfordringer for sykepleierne, også når det gjelder legemidelhåndtering. Mangelfull kompetanse på dette området og sviktende ansvarsfordeling kan få alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten.

Hensikt: Å presentere sykepleiernes og ledernes erfaringer med legemiddelhåndtering i praksis i kommunehelsetjenesten samt forventninger til læringsutbytte ved videreutdanning i legemiddelhåndtering.

Metode: Kvalitativ studie basert på fokusgruppeintervju som datainnsamlingsmetode. 10 studenter ved videreutdanning i legemiddelhåndtering og fire av deres ledere, fordelt på tre ulike fokusgrupper, ble intervjuet. Analysen tok utgangspunkt i Malteruds metode for systematisk tekstkondensering.

Resultat: Tre hovedtema framkom i analyseprosessen: 1) uklare roller og uklart ansvar fører til ansvarspulverisering, 2) informantene etterlyser bedre system for ansvarsfordeling, og 3) legemiddelhåndtering er et komplekst fagområde med behov for kompetanseheving.

Konklusjon: Studien tyder på at uklare roller og uklart ansvar innen legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten fører til en ansvarspulverisering. For å bedre pasientsikkerheten bør sykepleiernes kompetanse i legemiddelhåndtering styrkes. Et sikrere ansvarssystem bør også utvikles. 

NØKKELORD

Legemiddelhåndtering; kommunehelsetjenesten; sykepleie; kompetanse; videreutdanning; fokusgruppeintervju