Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arb...

Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift; Estimat for 2011

Forfatter(e):

Mette Rye

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kommunal- og regionaldepartementet

Rapportnr:

M1101

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

17
download

Forfatter: Mette Rye
 
Fra og med 2007 er det endret lokaliseringskriterium for differensiert arbeidsgiveravgift ved at fordelen følger virksomhetens adresse i stedet for arbeidstakers bostedsadresse. Den enkelte kommune blir kompensert etter denne nye regelen. Den totale kompensasjonen skal imidlertid gjelde gammel ordning dvs. etter bostedsadresse, og differansen kalles restbeløpet, som fordeles av KRD.
Finansdepartementets beregninger av den samlede avgiftsfordelen er basert på 2006-tall som er framført, noe som vil gi noe avvik fra våre beregninger som er basert på oppdaterte tall dvs. siste tilgjengelige lønns- og trekkoppgavetall fra 2009.
 
I rapporten beskrives gjeldende regler som bakgrunn for beregningene. I kap 3 vises beregninger av fylkesfordelt kostnadsøkning og størrelse på restpotten. I kap 4 er det gitt et anslag for kommunefordelt kostnadsøkning.