Vestnorsk fjordlandskap - Eit laboratorium for berekraftig utvikling. FoU-strat...

Vestnorsk fjordlandskap - Eit laboratorium for berekraftig utvikling. FoU-strategi for Vestnorsk fjordlandskap 2015-2020.

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal

Utgiver:

Møreforsking Volda og Verdsarv Vestnorsk fjordlandskap

Oppdragsgiver:

Stiftinga Geirangerfjorden verdsarv

Rapportnr:

0

Publikasjonstype:

Rapport

FoU-strategi for Vestnorsk fjordlandskap er utarbeidd i perioden frå januar 2014 til juni 2015. Filosofien i arbeidet har vore gjennom breie prosessar å identifisere utfordringane området står overfor, for så å inspirere og organisere forsking som kan bidra til å løyse utfordringane. Hovudmålsetjinga for FoU-strategien er: VESTNORSK FJORDLANDSKAP - EIT LABORATORIUM FOR BEREKRAFTIG UTVIKLING. Vestnorsk fjordlanskep skal med dette vere ein stad for læring, kunnskapsutvikling og for å prøve ut nye berekraftige løysingar. Berekraftig utvikling i Vestnorsk fjordlandskap er sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunn i og i randsona rundt verdsarvområdet som samtidig bidreg til å verne om og bevare naturverdiane i Outstanding Universal Value (OUV) for området.