Og bedre har det blitt; En evaluering av Eide kommune fire år etter omorganiser...

Og bedre har det blitt; En evaluering av Eide kommune fire år etter omorganiseringa

Forfatter(e):

Lars Rønhovde, Dag Magne Berge, Ingunn Gjerde, Turid Aarseth

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Eide kommune

Rapportnr:

0605
|

Isbn/Issn:

82-7830-091-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

64

Fra årsskiftet 2001 gjennomførte Eide kommune en omorganisering med innføring av såkalt flat struktur. Sektoradministrasjonene ble fjernet og de sektorbaserte hovedutvalgene ble erstattet av prosjektorienterte politiske komiteer.

Denne rapporten er en evaluering av hvordan den nye organiseringen av kommunen fungerer 4-5 år etter at den ble innført. I 2003 gjennomførte vi en evaluering av omorganiseringsprosessen og erfaringene med den nye organisasjonen to år etter at den var gjennomført. Denne rapporten er derfor først og fremst et forsøk på å evaluere kommunens forsøk på å løse en del problematiske trekk ved den nye organisasjonsformen. Konklusjonen er at økonomistyringen fortsatt er bra. Det har også skjedd forbedringer av politikernes medvirkning i de kommunale prosesser, men fokuset både for politikere og administrasjon er i stor grad ensidig rettet mot effektiv og god tjenesteproduksjon. Dette fører blant annet til at de i en viss grad mister fokus på samfunnsutviklinga i brei forstand. De administrative prosessene fungerer bedre, men det er fremdeles utfordringer knyttet til balansering av ulike rolleforventninger til lederne. Det er ulike meninger om i hvor stor grad brukere med sammensatte behov blir ivaretatt på en god måte, men det er innført rutiner som skal hindre at den sterke oppdelingen i resultatenheter skaper problemer for denne gruppen.