Akers trenerteam for ungdom; En evaluering

Akers trenerteam for ungdom; En evaluering

Forfatter(e):

Dag Magne Berge

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Rapportnr:

M0302

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

40
Forfattere: Dag Magne Berge og Frode Ohr
 
Denne undersøkelsen er en evaluering av prosjektet "Akers trenerteam for ungdom" - et prosjekt hvor man gjennom bruk av lønnede trenere ønsker at flere barn og ungdom (13-19 år) blir værende i idretten som aktive, trenere, ledere eller dommere. Målet for evalueringen har vært å se på hvorvidt kompetanseheving på trenersiden kan være med å hindre frafall fra den organiserte idretten blant tenåringer.
 
Resultatene viser at ungdommene er meget godt fornøyd med trenerne sine. Trenerfaglig kompetanse (i betydningen av tradisjonell ferdighetsutvikler) ser ut til å bety mest for ungdom som driver med idrett på elitenivå eller som har satt seg høye mål. Undersøkelsen viser også at tiltaket ikke har gitt noen ekstra tilførsel av trenere - ingen av trenerne hevder at pengene har vært avgjørende for sitt engasjement. Men pengene representerte et kvalitets- og ytelsespress, hvilket kan tenkes å slå positivt ut for de aktive ungdommene.
 
Det viser seg videre at det først og fremst er blant eliteorienterte idrettsungdom at treneres idrettsfaglige kompetanse er sterkt motivasjonspåvirkende. Konkurransefrie aktiviteter ser ut til å fange opp unge som slutter med organisert konkurranseidrett på et tidlig tidspunkt. Materialet viser også at langt flere utøvere i eliteorienterte aktiviteter har tanker om å slutte med idrett enn blant deltakere i konkurransefrie aktiviteter.