MERKUR LEKER IKKE BUTIKK. RESULTATEFFEKTIVITET OG FORVALTNINGSEFFEKTIVITET VED ...

MERKUR LEKER IKKE BUTIKK. RESULTATEFFEKTIVITET OG FORVALTNINGSEFFEKTIVITET VED KMDS SATSING PÅ UTKANTBUTIKKER

Forfatter(e):

Lars Julius Halvorsen, Finn Ove Båtevik

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rapportnr:

49
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-334-6/1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

115

Prosjekt: Evaluering av resultater og effekter av KRDs satsing på utkantbutikker

Prosjektnr: 17181

Nøkkelord:Næringsutvikling,  Regional utvikling,  Lokalsamfunnsutvikling,  Virkemidler,  Småskala næring,  Kompetanseprogram 

Rapporten Merkur leker ikke butikk - Resultateffektivitet og forvaltningseffektivitet ved KMDs satsing på utkantbutikker er basert på en evaluering av Merkur-programmet i perioden 2006-2012. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur-programmet består av et kompetanseprogram rettet mot butikkdrivere og støtteordninger for utviklingstiltak, fysiske investeringer og investeringer i anlegg for drivstoffutsalg. Evalueringen finner at både kompetanseprogrammet og støtte til utviklingstiltak og investeringer bedrer vilkårene for butikkdrift. Drivstoffstøtten har pågått for kort tid til å fange opp effekter, men mottakere av støtten vurder slik støtte som viktig for butikkdrift og sikkerhet rundt drivstoffutsalg. Satsingen på utkantbutikker er organisert gjennom et statlig program. Evalueringen omfatter også en analyse av dagens organisering av satsingen og utredninger av å integrere satsingen i virksomheten til Kompetansesenter for distriktsutvikling samt å innlemme satsingen på utkantbutikker som en underavdeling av senteret. Vi finner at dagens organisering er tilstrekkelig robust, gir god styringseffektivitet og at den er mer hensiktsmessig enn de utredede alternativene.