"Sulten og tørst, men Stikk UT! først" En brukerundersøkelse av turkassetrimmen...

"Sulten og tørst, men Stikk UT! først" En brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT!

Forfatter(e):

Guri Kaurstad Skrove, Geir Oterhals, Gøril Groven, Kari Bachmann

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Rapportnr:

1505
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-218-7 (trykt), 978-82-7830-219-4 (elektronisk)/0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

40

Formålet med dette prosjektet var å innhente kunnskap om brukerne i Stikk UT og hvilken betydning Stikk UT har for de som bruker turene. Prosjektet er gjennomført av Møreforsking Molde AS for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, som består av 15 kommuner i regionen. Resultatene er basert på kvantitative og kvalitative data fra en spørreskjemaundersøkelse besvart av 2432 personer i perioden 1.8.- 1.10. 14 som benytter seg av turkassetrimmen Stikk UT, samt intervju med 11 personer i januar 2015.

Våre funn viser at flest får kjennskap til Stikk UT via venner og kjente eller gjennom informasjon som sendes ut i posten. Flest opplever at Stikk UT har betydning for valg av nye turmål, turgleden og for at de kommer seg mer ut på tur. Det er også mange som svarer at Stikk UT har betydning for deres kondisjon, helse og livskvalitet. Av de som har satt seg mål med bruken av Stikk UT turene har flest mål om å gå nye turer, få kjennskap om nye turmål og turområder og få gode tur- og naturopplevelser. For de fleste fremstår helsegevinsten med turaktivitet mer som en positiv bieffekt enn som selve målet med å bruke Stikk UT turene. Hva som kan få flere til å gå mer Stikk UT turer er usikkert, men kvaliteten på turbeskrivelsene, organisering av felles familievennlige lette turer for å gjøre det enklere å prøve ut Stikk UT, samt utsending av informasjonsmateriale om Stikk UT fremstår som spesielt viktig i vårt materiale.

Prosjektet er finansiert med midler fra VRI Møre og Romsdal (Møre og Romsdal fylkeskommune og Norges forskningsråd) og Møre og Romsdal fylkeskommune